English Version
   

ธนาคารในประเทศไทย

รายชื่อธนาคารทั้งหมด
 
   
 
| | | | |
|
| |

ธนาคารกสิกรไทย

 
 
 ธนาคารในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ  
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี  
ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารไทยพาณิชย์  
ธนาคารธนชาต 
ธนาคารนครหลวงไทย 
ธนาคารยูโอบี 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ  
ธนาคารเพื่อการส่งออกฯ 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  
ธนาคารเอชเอสบีซี 
ธนาคารไทยเครดิต  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์  
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 
ประวัิติความเป็นมา
            ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และพนักงานชุดแรกเริ่มเพียง 21 คน มีอาคารซึ่งเป็นสาขาสำนักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งแรก การดำเนินงานของธนาคารประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือน หรือเพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท
 
            จากจุดที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์จำนวน 1,422,290 ล้านบาท เงินรับฝากจำนวน 1,007,936 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจำนวน 962,646 ล้านบาท มีสาขาในประเทศ จำนวน 784 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครจำนวน 275 สาขา สาขาในส่วนภูมิภาคจำนวน 509 สาขา และมีสาขาหรือสำนักงานตัวแทน ต่างประเทศจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซินเจิ้น สำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง สำนักงาน ผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง สาขาและสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศเหล่านี้ ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ด้านการค้า การเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทั่วโลก

            ตลอดระยะเวลากว่า 65 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้คำขวัญของธนาคารที่ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ”

ภารกิจ
            ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน ในคุณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และประเทศไทย

คุณค่าที่ธนาคารมุ่งหวัง
            ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพอใจของลูกค้า เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน อุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพ โดยมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการ ระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี พร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์รวงข้าว
            วงกลม แสดงถึงความสมดุลและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความ สามัคคี กลมเกลียวเงินไม่รั่วไหล สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล

            รวงข้าว เป็นธาตุไม้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

            คลื่น เปรียบเสมือนน้ำ ซึ่งบำรุงต้นข้าว ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตยิ่งขึ้น และน้ำ หมายถึง เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาว เงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร

สี
            สีเขียว หมายถึง ธาตุไม้เป็นสีที่เหมาะสมเนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้
            สีเทา เป็นสีของธาตุน้ำ สีเข้ม เสมือนน้ำลึก หมายถึง เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น             สีแดง หมายถึง ธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้อง สมดุลกับธาตุน้ำและธาตุไม้

ความหมายโดยรวม
            สรุปโดยรวมว่า ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ และธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ เป็นการผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุล ก่อให้เกิดสิริมงคลและความก้าวหน้า
สำนักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Kasikornbank Public Company Limited.

1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2888-8888 โทรสาร : 0-2888-8882  
เว็บไซต์ : http://www.kasikornbank.com
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
    Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com    powered by PRBbutton